Nahajate se:   Ponudba > Pomoč na domu
  |  Prijava
  
  

Planinsko cvetje

 DU Jesenice - Pomoč na domu


Socialno varstvena storitev pomoč na domu je namenjena upravičencem, ki živijo doma in imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe ne zmorejo ali zanjo nimajo možnosti.

Storitve pomoči na domu so različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, ki omogočajo, da upravičenci z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in se jim za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu, lahko pa pomoč na domu za nekatere ljudi pomeni tudi trajno rešitev. Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca. 

Storitev pomoči na domu obsega:

  • gospodinjsko pomoč, kamor sodijo prinašanje enega pripravljenega obroka, nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora
  • pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, kamor sodijo pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov
  • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo

Storitve pomoči na domu so namenjene

  • osebam starim nad 65 let
  • osebam s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb
  • drugim invalidnim osebam, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje življenjskih funkcij
  • kronično bolnim osebam in osebam z dolgotrajnimi okvarami zdravja
  • hudo bolnemu otroku ali otroku s težko motnjo v telesnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva  

Organizacija in financiranje v javni mreži 

Pomoč na domu spada v pristojnost občin, saj je občina zadolžena za organizacijo te storitve na svojem območju, poleg tega pa občine tudi sofinancirajo del celotnih stroškov te storitve.

Občina je na podlagi Zakona o socialnem varstvu dolžna zagotavljati socialno varstveno storitev pomoč na domu, ki jo na podlagi sklenjene pogodbe izvaja Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice. 

Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice sodeluje z občinami Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, ki različno prispevajo k ceni za storitve pomoči na domu.

Uporabniki socialno varstvene storitve pomoči na domu so lahko v primeru nezmožnosti plačevanja teh storitev v celoti ali delno oproščeni plačila socialno varstvene storitve pomoč na domu. Na zahtevo upravičenca do storitve krajevno pristojni center za socialno delo odloči o delni ali celotni oprostitvi plačila storitve. Oprostitve in prispevki upravičenca in njegovih zavezancev za preživetje se določijo glede na višino njihovih dohodkov. V primeru, da njihovi prispevki ne zadostujejo za pokritje vrednosti socialno varstvene storitve pomoč na domu, razliko doplača občina.

Obseg in trajanje storitve

Obseg storitev pomoči na domu je omejen do največ 4 ure dnevno oz. 20 ur tedensko na domu uporabnika in se opravlja vse dni v letu. Med vikendi in prazniki se storitev opravlja v obliki dežurstev pri upravičencih, ki nimajo svojcev oz. so le ti preveč oddaljeni.
 

  

DOMOV
          PONUDBA          OBVESTILA          PIŠITE NAM          CENIKI          KATALOG IJZ